Навчально-виховний комплекс «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум»


запам'ятати

 

Академічна доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу
НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Балтської міської ради Одеської області
 

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Балтської міської ради Одеської області (далі - заклад) встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками шкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками) під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Балтської міської ради Одеської області, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору.

1.3. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в закладі системи демократичних відносин, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу.

1.4. У даному Положенні поняття та терміни вживаються у такому значенні:

- Діловий етикет - порядок взаємодії та поведінки співробітників і учасників освітнього процесу закладу в процесі спільної діяльності, включаючи ділове листування, прийом на роботу, звернення до керівництва тощо.

- Корпоративна культура - система принципів, цінностей, переконань, норм поведінки і взаємовідносин, носієм якої є спільнота закладу.

- Корпоративний дух - бажання шкільної спільноти досягти єдиної мети, прагнення до успіху через механізми згуртування, усвідомлення цілей та гармонізації взаємовідносин у закладі.

- Співробітник - фізична особа, що перебуває у трудових відносинах із закладом і безпосередньо виконує роботу за трудовим договором.

- Шкільна спільнота - співробітники та учасники освітнього процесу.

1.5. Завдання Положення:

- адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;

- забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так і зі зовнішніми спільнотами;

- підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.

1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та співробітників.

 

 

II. Принципи, норми етики та академічної доброчесності Закладу

 

 1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження освітньої (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
 2. Порушеннями академічної доброчесності згідно з ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
 3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
  1. учасниками освітнього процесу шляхом:
 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну творчість», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • утвердження позитивного іміджу Закладу, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • дотримання вимог спеціальних законів щодо виконання правил академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (освітньої, наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
  1. здобувачами освіти шляхом:
 • самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (домашні завдання, діагностичне, навчальне, моніторингове, підсумкове тестування, самостійні та контрольні роботи, творчі та науково-дослідницькі проекти, ДПА тощо) та участі в творчих та інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах;
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.3. педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- обов'язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради, методичних структур та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- постійного підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення та щорічного підвищення кваліфікації;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення;

- самостійного виконання творчих та методичних розробок, проектів, матеріалів, зокрема для опису власної професійної діяльності, участі у фахових конкурсах, публікації на он-лайн ресурсах та у фахових виданнях тощо.

 

 

III. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення педагогічної етики та академічної доброчесності

 

1. Положення оприлюднюється на сайті закладу.

2. При прийнятті на роботу працівник знайомиться з цим Положенням.

3. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення, проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування тощо), використовують альтернативні, індивідуальні, диференційовані, творчі завдання для попередження списування і користування матеріалами ГДЗ.

4. Заступники директора Закладу:

-  забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій;

- використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, публікації, присвоєння педагогічного звання тощо) та рекомендують учителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

5. З метою попередження порушень академічної доброчесності, зокрема, списування та користування готовими відповідями, учасникам освітнього процесу забороняється користуватись на уроках та під час проведення позакласних заходів мобільними телефонами та інтернетом, якщо це не передбачено навчальною метою.

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

 1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

Порушення

академічної

доброчесності

Суб’єкти

порушення

Обставини та умови

порушення

академічної

доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду

відповідальності

Списування, обман

Здобувачі освіти

- домашні завдання

- не оцінюються, за потреби (на розсуд вчителя) виконується альтернативне завдання

Учителі-предметники

- навчальні тести;

- самостійні роботи;

- контрольні роботи;

 

Повторне письмове проходження оцінювання

Термін - 1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Учителі-предметники

-моніторинги якості знань;

- контрольні зрізи знань;

- тестування ВНО

Не зарахування результатів, за потреби повторне проходження

Учителі-предметники, адміністрація, організатори ВНО

- державна підсумкова атестація

- повторне семестрове оцінювання;

- підсумкове та річне оцінювання екстернів

Повторне проходження оцінювання за окремим наказом

Атестаційна

комісія

І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо

Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах

Оргкомітет, журі

 

Фальсифікація

Фабрикація

Плагіат

 

Здобувачі освіти

Навчальні проекти, реферати, творчі та науково-дослідницькі роботи, есе,  презентації

- не оцінюються, за потреби (на розсуд вчителя) виконується альтернативне завдання

Учителі-предметники

Конкурсні проекти,  творчі та науково-дослідницькі роботи

Робота учасника анулюється і не оцінюється на І (шкільному) етапі. У разі повторних випадків учасник не допускається до участі. У разі виявлення плагіату роботи для участі в міських,  обласних, національних та міжнародних конкурсах робота повертається учаснику на доопрацювання

Оргкомітет, журі, керівники та рецензенти робіт.

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

- методичні рекомендації;

- навчальний посібник;

- навчально-методичний посібник;

- наочний посібник;

- практичний посібник;

- навчальний наочний посібник;

- збірка;

- методична збірка;

- методичний вісник;

- стаття;

- методична розробка

Встановлення порушень такого порядку як спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови

в присвоєнні або

позбавлені раніше

присвоєного

педагогічного звання,

кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методичні ради Закладу,  атестаційна  комісія

 

 

Необ'єктивне оцінювання

результатів

 

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання:

- усні відповіді;

- домашні роботи;

- контрольні роботи;

- лабораторні та практичні роботи:

-ДПА;

- тематичне оцінювання; тести;

- моніторинги;

- олімпіадні та конкурсні роботи

Виставляється об’єктивна оцінка. Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних звань, є підставою для зняття премії за сумлінну працю, ініціювання позачергової атестації з метою зниження категорії/ звання

Адміністрація

закладу, журі конкурсів, олімпіад,

атестаційні та апеляційні комісії усіх рівнів

Обман, фальсифікація результатів досягнень

Здобувачі освіти

Фальсифікація, підробка оцінок в роботах, учнівських щоденниках, класних журналах

Виправлення та виставлення об’єктивної оцінки, попередження, інформування батьків, в окремих випадках встановлення адміністративної відповідальності за пошкодження шкільної документації

Адміністрація, вчителі-предметники, класні керівники

Педагогічні працівники

Фальсифікація результатів успішності учнів, підробка оцінок в учнівських роботах, контрольних та моніторингових зрізах, класних журналах, олімпіадних та конкурсних роботах тощо

Встановлення об’єктивних результатів, усне попередження, врахування при розподілі преміювання за сумлінну працю. систематичних порушень може виноситись догана, позачергова атестація за ініціативи керівника/ педагогічної ради з метою зниження кваліфікаційної категорії, звання

Адміністрація

закладу, журі конкурсів, олімпіад,

атестаційні та апеляційні комісії усіх рівнів

Хабарництво, корупція

Учасники освітнього процесу

Надання або отримання освітніх послуг за певну матеріальну або нематеріальну винагороду, при цьому характерним є факт зловживання посадовими обов’язками.

Адміністративне стягнення залежно від розміру винагороди та об’єму завданої шкоди згідно чинного законодавства

Адміністрація

закладу, засновник, суд І інстанції (залежно від розміру та об’єму).

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики учасників освітнього процесу

 

 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики учасників освітнього процесу - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних із порушенням цього Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
 2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьківської громадськості.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

3. Комісія розглядає спірні питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

VI. Прикінцеві положення

 

Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності та є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу з моменту затвердження наказом директора Закладу.

 

 

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ!!!
Онлайн курс підвищення кваліфікації для вчителів з впровадження академічної доброчесності на сайті EdEra - https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about
Матеріали з впровадження академічної доброчесності в школі
Презентація шкільного Положення Про академічну доброчесність (засідання педагогічної ради школи 17.12.2019) - ЗАВАНТАЖИТИ
Презентація для тренінгу з академічної доброчесності з батьками та учнями (23.10.2019) - ЗАВАНТАЖИТИ
Методичні рекомендації для вчителів щодо запровадження академічної доброчесності в школі - ЗАВАНТАЖИТИ ПОСІБНИК
Посібник з академічної доброчесності для школярів  - ЗАВАНТАЖИТИ